Van therapeutisch paardrijden tot functioneren met een assistentiehond en van leren lezen met een hond tot coachen met een ezel: dieren worden in Nederland steeds vaker ingezet om het welzijn van mensen te ondersteunen of bevorderen. De nieuwe brancheorganisatie Vereniging aanbieders Dier en Zorg verbindt deze bijzondere sector en behartigt de belangen van dier, cliënt én aanbieder.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Marleen van Baal (voorzitter)
  • Paul Tonino (secretaris)
  • Bineke de Vries* (penningmeester)
  • Margot Swart (algemeen bestuurslid en voorzitter van commissie Gezelschapsdieren)
  • Wendela den Tonkelaar (algemeen bestuurslid en voorzitter van commissie Landbouwhuisdieren)
  • Karoline Visser (aspirant algemeen bestuurslid)

*Bineke de Vries neemt deel aan het bestuur tot de overdracht van het oprichtingsbestuur is afgerond. Daarna zal Karoline Visser haar plek in het bestuur overnemen.

Achtergrond van de Vereniging Aanbieders Dier en Zorg

In 2019 is een vertegenwoordiging uit de branche, onder de naam Werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies bij elkaar gekomen. De werkgroep heeft twee jaar, in nauw contact met de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) en medewerkers van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gewerkt aan een plan van aanpak gericht op de welzijnsbewaking van dieren die worden ingezet in het professionele werkveld van assistentiehonden en dierondersteunde interventies.

De Werkgroep heeft nagedacht over het formuleren van ethische richtlijnen en een door de branche gedeelde gedragscode die het welzijn van dieren in dierondersteunde interventies moet waarborgen.

Na een intensieve voorbereidingsperiode heeft deze werkgroep een subsidie ontvangen van het ministerie van LNV om een brancheorganisatie op te zetten, met als belangrijkste doelstellingen: het optimaliseren van het dierenwelzijn in de branche en het stimuleren en verder professionaliseren van de branche.

In het voorjaar van 2022 is het oprichtingsbestuur aan de slag gegaan om de vereniging verder vorm te geven. Na raadpleging onder potentiële leden bleek er groot draagvlak te zijn voor het uitrollen van een brancheorganisatie. Met hulp van een kwartiermaker heeft het oprichtingsbestuur de praktische voorbereidingen getroffen voor neerzetten van de vereniging. Op 30 november 2022 zal het oprichtingsbestuur het stokje overdragen aan een definitief bestuur en is de vereniging klaar voor haar leden.

Wil je meer weten over de historie? Bekijk dan dit filmpje: historie vereniging dier en zorg (1)

Een veelzijdige branche

Er zijn veel (grote en kleine) organisaties die zich bezighouden met dierondersteunde interventies. Binnen de branche worden veel diersoorten op verschillende manieren ingezet ter ondersteuning van de (hulpzoekende) mens. De belangrijkste segmenten hierin worden gevormd door paard(achtig)en en honden. Een kleiner of minder opvallend segment betreft overige dieren. Ondanks dat er al verschillende samenwerkingsverbanden bestaan, is de branche op belangrijke (overkoepelende) punten nog onvoldoende verenigd. De RDA heeft in 2019 aangegeven behoefte te hebben aan een gedragen (dieren-)welzijnsvisie voor alle dieren die ingezet worden. Tegelijkertijd heeft iedere tak van sport zijn eigen methodiek, uitgangspunten, cliëntgroepen en uitdagingen.

Het opzetten van een brancheorganisatie waarin ieder segment (paard(achtig)en, honden en overige dieren) ruimte heeft voor de uitgangspunten en uitdagingen van het eigen vakgebied en elkaar tegelijkertijd kan vinden op gezamenlijke doelen, is dan ook noodzakelijk gebleken.

Doelstellingen van de Vereniging Aanbieders Dier en Zorg

De branchevereniging maakt zich hard voor:

  1. Het bevorderen/verzekeren van het welzijn van de in te zetten dieren;
  2. Het bevorderen/verzekeren van het welzijn van cliënten binnen dierondersteunde interventies (onder verantwoordelijkheid van professionals/organisaties die werkzaam zijn in de branche);
  3. Het vaststellen van kwaliteitscriteria voor professionals die werkzaam zijn in de branche dierondersteunde interventies en aangesloten zijn bij de branchevereniging;
  4. Het krachtiger maken van de branche door kennisuitwisseling, scholing, gezamenlijke communicatie en gedeelde lobby.

Meer weten over lidmaatschap? Klik op de button.